Kedvencem (0)
Írjon, szívesen segítünk! info@glamonde.hu . HÉ - PÉ 9-17

Adatkezelési irányelv

Az adatkezelés célja a SVOBODA LINEN, s.r.o. adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, melyek egyben a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek


1. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE

1.1. Az adatkezelő SVOBODA LINEN, s.r.o, Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice – i székhellyel rendelkező cég, azonosító: 262 22 116, bejegyezve a Brno megyei bíróság által, C szakasz, 37961 sz alatt. (a továbbiakban " adatkezelő ").
1.2. Az adatkezelő elérhetősége: SVOBODA LINEN, s.r.o., Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice, email cím: info@glamonde.hu
1.3. Az adatkezelő nem nevezett ki az adatkezelésért felelős személyt.

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

2.1 Az adatkezelő az érintettől kapott, gyűjtött és jelen Adatkezelési irányelvek szerint rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) azaz a GDPR szabályozás vonatkozó szabályaival összhangban kezeli.

2.2 Az adatkezelés célja:

2.2.1 Online kapcsolatfelvétel az érintett által - az érintett hozzájárulásával feldolgozott email cím és név (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont),

2.2.2 Termék vásárlásakor vagy szolgáltatás igénybevétele esetén megadott adatok - az érintett hozzájárulásával feldolgozott név, lakcím, szállítási cím, telefonszám, email cím (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont),

2.2.3 Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése - az érintett hozzájárulásával feldolgozott név, lakcím, (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont),

2.2.4 Hírlevél küldés - az érintett hozzájárulásával feldolgozott email cím és név (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

 

3. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

3.1.1 Hírlevél - az adatkezelés időtartama a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

3.1.2 Közösségi oldalak - az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

3.1.3 Adattovábbítás - a házhozszállítás lebonyolításáig tart.

3.1.4 Funkcionális adatkezelés - a regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

3.1.5 Sütik - az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

4. ADATTOVÁBBÍTÁS

4.1. Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
4.2 Az adatfeldolgozók az adatkezelést az adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni, megőrizni és törölni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók munkavállalói ismerhetik meg.

5. JOGORVOSLAT

5.1 Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

5.1.1 a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

5.1.2 törvényben meghatározott egyéb esetben.

5.2 Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

5.3 Amennyiben az érintett adatkezelő a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

5.4 Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu